ตัวแทนจำหน่าย
เรียน ลูกค้าที่เคารพทุกท่าน         
                                                             
เอกสารในการสมัครตัวแทน
  1. เอกสารสมัครตัวแทนจำหน่าย  (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)
  2. ภ.พ.20 (หรือ ภ.พ.09, ภ.พ.01)
  3. หนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน) หรือทะเบียนพาณิชย์
  4. แผนที่บริษัท
 
ในกรณีที่มีการซื้อขายกันบ้างแล้ว และต้องการชำระเงินแบบสินเชื่อ/เครดิต ทางบริษัทฯยินดีพิจารณาสินเชื่อ/เครดิต
โดยท่านจะต้องส่งเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ ดังนี้
 
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ (กรุณาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
  2. สำเนาการเดินบัญชีย้อนหลัง(Statement)ของกิจการ ย้อนหลัง 6 เดือน
  3. สำเนางบการเงินปีปัจจุบัน หรือปีล่าสุด
ขอแสดงความนับถือ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายขาย โทร 02-929-6862 ต่อ 813,815
Email: info@samcomsecurity.com